sabato 6 giugno 2020
Paratiroidectomia videoassistita
SURRENECTOMIA DESTRA LAPAROSCOPICA

Surrenectomia destra laparoscopica

Surrenectomia sinistra laparoscopica

Surrenectomia sinistra laparoscopica