mercoledì 16 gennaio 2019
Paratiroidectomia videoassistita
SURRENECTOMIA DESTRA LAPAROSCOPICA
Surrenectomia sinistra laparoscopica